Xây dựng các khóa học độc đáo theo cách của bạn

Kỹ năng và kinh nghiệm của bạn là duy nhất và đầy giá trị. Nhanh chóng xây dựng một website khoá học hấp dẫn, chia sẽ kiến thức của bạn và được ghi nhận vì điều đó.

Học tập đơn giản hơn, kết nối hơn

Đa dạng thể loại học liệu
Layer 1
Công cụ đánh giá và khảo sát mạnh mẽ
Phong phú hình thức cộng tác
Báo cáo, thống kê xuyên suốt quá trình dạy và học

MOOC & Website giới thiệu khoá học

Mở lớp học ra thế giới trong một phút! Điều này rất hiệu quả cho doanh nghiệp, trường hay các đơn vị kinh doanh khoá học trực tuyến

Cohota cho MOOC