Miễn phí

$0/tháng

Cơ bản

$5/tháng

Kinh doanh

$100/tháng

Doanh nghiệp

Trường đại học

Tính phí cho mỗi lần học viên đăng ký khóa học Tính phí cho mỗi lần học viên đăng ký khóa học Tính phí cho mỗi lần học viên đăng ký khóa học
Mở tài khoản LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ
Hoàn hảo cho:

Giáo viên cá nhân

Nhóm giáo viên bắt đầu kinh doanh

Trường học và sàn thương mại các khóa học

Doanh nghiệp dùng để huấn luyện nội bộ hoặc khách hàng

Ứng dụng chuyển đổi số dành cho các trường đại học hoặc các cơ sở đào tạo

Khóa học
Không giới hạn khóa học và các hoạt động của khóa học
Ngân hàng đề
Kho học liệu
Hỗ trợ đa dạng loại học liệu: tập tin, bài tập, bài tập trắc nghiệm, trang nội dung html, công cụ của bên thứ ba...
Nội dung bằng video nhúng
Hỗ trợ nhúng video của bên thứ ba (vimeo, youtube)…
Xác thực tài khoản
Sử dụng trung tâm xác thực riêng của đơn vị bạn (SSO) Not included in Free plan Not included in Starter plan
Bảo mật
HTTPS
Miễn phí SSL cho tất cả các tên miền
Bảo mật nội dung video có bản quyền Not included in Free plan Not included in Starter plan
Ứng dụng và giao diện
Không bao gồm phí dịch vụ của bên thứ ba
Plug-in điểm danh Not included in Free plan Not included in Starter plan
Kết nối ứng dụng của các nhà cung cấp khác (Edu Application Center)
Giao diện khóa học trực tuyến, quy trình học tập riêng biệt Not included in Free plan Not included in Starter plan
Các lợi ích khác
Cá nhân hóa website
Gỡ bỏ quảng cáo Not included in Free plan
Tên miền riêng Not included in free plan Not included in free plan Included in Business plan Included in Enterprise plan Included in Campus plan
Hỗ trợ Tài liệu hướng dẫn và cộng đồng hỗ trợ trên Facebook Tài liệu hướng dẫn và cộng đồng hỗ trợ trên Facebook Hỗ trợ 7 ngày/tuần và thời gian chờ phản hồi dưới 8 tiếng Hỗ trợ 7 ngày/tuần và thời gian chờ phản hồi dưới 8 tiếng Hỗ trợ 7 ngày/tuần và thời gian chờ phản hồi dưới 8 tiếng
Mở tài khoản LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ

Miễn phí

$0/tháng

Mở tài khoản

Giáo viên cá nhân

Khóa học
Không giới hạn khóa học và các hoạt động của khóa học
Ngân hàng đề
Kho học liệu
Hỗ trợ đa dạng loại học liệu: tập tin, bài tập, bài tập trắc nghiệm, trang nội dung html, công cụ của bên thứ ba...
Nội dung bằng video nhúng
Hỗ trợ nhúng video của bên thứ ba (vimeo, youtube)…
Bảo mật
HTTPS
Miễn phí SSL cho tất cả các tên miền
Ứng dụng và giao diện
Không bao gồm phí dịch vụ của bên thứ ba
Kết nối ứng dụng của các nhà cung cấp khác (Edu Application Center)
Các lợi ích khác
Cá nhân hóa website
Hỗ trợ
Tài liệu hướng dẫn và cộng đồng hỗ trợ trên Facebook

Cơ bản

$5/tháng

LIÊN HỆ

Nhóm giáo viên bắt đầu kinh doanh

Khóa học
Không giới hạn khóa học và các hoạt động của khóa học
Ngân hàng đề
Kho học liệu
Hỗ trợ đa dạng loại học liệu: tập tin, bài tập, bài tập trắc nghiệm, trang nội dung html, công cụ của bên thứ ba...
Nội dung bằng video nhúng
Hỗ trợ nhúng video của bên thứ ba (vimeo, youtube)…
Bảo mật
HTTPS
Miễn phí SSL cho tất cả các tên miền
Ứng dụng và giao diện
Không bao gồm phí dịch vụ của bên thứ ba
Kết nối ứng dụng của các nhà cung cấp khác (Edu Application Center)
Các lợi ích khác
Cá nhân hóa website
Gỡ bỏ quảng cáo
Hỗ trợ
Tài liệu hướng dẫn và cộng đồng hỗ trợ trên Facebook

Kinh doanh

$100/tháng

Tính phí cho mỗi lần học viên đăng ký khóa học LIÊN HỆ

Trường học và sàn thương mại các khóa học

Khóa học
Không giới hạn khóa học và các hoạt động của khóa học
Ngân hàng đề
Kho học liệu
Hỗ trợ đa dạng loại học liệu: tập tin, bài tập, bài tập trắc nghiệm, trang nội dung html, công cụ của bên thứ ba...
Nội dung bằng video nhúng
Hỗ trợ nhúng video của bên thứ ba (vimeo, youtube)…
Xác thực tài khoản
Sử dụng trung tâm xác thực riêng của đơn vị bạn (SSO)
Bảo mật
HTTPS
Miễn phí SSL cho tất cả các tên miền
Bảo mật nội dung video có bản quyền
Ứng dụng và giao diện
Không bao gồm phí dịch vụ của bên thứ ba
Plug-in điểm danh
Kết nối ứng dụng của các nhà cung cấp khác (Edu Application Center)
Giao diện khóa học trực tuyến, quy trình học tập riêng biệt
Các lợi ích khác
Cá nhân hóa website
Gỡ bỏ quảng cáo
Tên miền riêng
Hỗ trợ
Hỗ trợ 7 ngày/tuần và thời gian chờ phản hồi dưới 8 tiếng

Doanh nghiệp

 

Tính phí cho mỗi lần học viên đăng ký khóa học LIÊN HỆ

Doanh nghiệp dùng để huấn luyện nội bộ hoặc khách hàng

Khóa học
Không giới hạn khóa học và các hoạt động của khóa học
Ngân hàng đề
Kho học liệu
Hỗ trợ đa dạng loại học liệu: tập tin, bài tập, bài tập trắc nghiệm, trang nội dung html, công cụ của bên thứ ba...
Nội dung bằng video nhúng
Hỗ trợ nhúng video của bên thứ ba (vimeo, youtube)…
Xác thực tài khoản
Sử dụng trung tâm xác thực riêng của đơn vị bạn (SSO)
Bảo mật
HTTPS
Miễn phí SSL cho tất cả các tên miền
Bảo mật nội dung video có bản quyền
Ứng dụng và giao diện
Không bao gồm phí dịch vụ của bên thứ ba
Plug-in điểm danh
Kết nối ứng dụng của các nhà cung cấp khác (Edu Application Center)
Giao diện khóa học trực tuyến, quy trình học tập riêng biệt
Các lợi ích khác
Cá nhân hóa website
Gỡ bỏ quảng cáo
Tên miền riêng
Hỗ trợ
Hỗ trợ 7 ngày/tuần và thời gian chờ phản hồi dưới 8 tiếng

Trường đại học

 

Tính phí cho mỗi lần học viên đăng ký khóa học LIÊN HỆ

Ứng dụng chuyển đổi số dành cho các trường đại học hoặc các cơ sở đào tạo

Khóa học
Không giới hạn khóa học và các hoạt động của khóa học
Ngân hàng đề
Kho học liệu
Hỗ trợ đa dạng loại học liệu: tập tin, bài tập, bài tập trắc nghiệm, trang nội dung html, công cụ của bên thứ ba...
Nội dung bằng video nhúng
Hỗ trợ nhúng video của bên thứ ba (vimeo, youtube)…
Xác thực tài khoản
Sử dụng trung tâm xác thực riêng của đơn vị bạn (SSO)
Bảo mật
HTTPS
Miễn phí SSL cho tất cả các tên miền
Bảo mật nội dung video có bản quyền
Ứng dụng và giao diện
Không bao gồm phí dịch vụ của bên thứ ba
Plug-in điểm danh
Kết nối ứng dụng của các nhà cung cấp khác (Edu Application Center)
Giao diện khóa học trực tuyến, quy trình học tập riêng biệt
Các lợi ích khác
Cá nhân hóa website
Gỡ bỏ quảng cáo
Tên miền riêng
Hỗ trợ
Hỗ trợ 7 ngày/tuần và thời gian chờ phản hồi dưới 8 tiếng

Trường học trực tuyến cho doanh nghiệp

Thương hiệu riêng của bạn, không hạn chế người dùng, hỗ trợ đa dạng phương pháp giảng dạy: Kết hợp, Lớp học có giáo viên hướng dẫn, Tự học theo nhịp độ riêng, Lớp học ảo...

Pricing image 2 Pricing image 1